Anleggsbidrag beregnes etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og bestemmelser:

Forskrift nr. 302 ”Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Anleggsbidrag” fra NVE (Norges vassdrags og energidirektorat)

EBL’s ”Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, § 5 Anleggsbidrag. ” (PDF, 995KB)

Viktige punkter:

Nettselskapene skal fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.
Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning skal beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.
Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget.
Når anlegget er ferdigstilt og de er tilkoplet vårt nett vil anleggsbidraget bli etter regnet jfr. medgåtte kostnader, eventuelle mer-mindre kostnader vil da innkrevd- utbetalt.
Anleggsbidraget vil også slik det fremkommer i forskriften bli etterregnet ved nytilknytning innenfor 10 års regelen.

Bunnfradrag
Fra 1.1.2019 forsvinner muligheten VKN har hatt med å finansierer en del av nettilknytningen i form av et bunnfradrag.

Det betyr at enhver endring i nettet som kreves av en nettkunde dekkes i sin helhet av nettkunden.

 

https://varanger-kraftnett.no/getfile.php/134229-1583314995/Dokumenter/Nett/Anleggsbidrag%20beregningsmodell%20NVE.png