Standardvilkår
Varanger KraftNett benytter Standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet.

Tilknytningsform
Tilknytninger vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kundens behov og forholdene på stedet. Fra 01.01.2015 gjelder NEK 399.

Kostnader for kunden ved bygging/tilknytning
Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en økt mengde elektrisitet.Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Varanger KraftNetts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter, og bruker for tiden ikke tilknytningsgebyr. 

Melding av nye installasjoner til strømnettet
Melding om nye installasjoner skal meldes av elinstallatør til nettselskapet.

Måling
Varanger KraftNett sørger for at målerutstyr blir montert, og vedlikeholder nødvendig måleutstyr. Vi har også ansvar for at energiforbruk/energiflyt blir målt og avlest i alle målepunkter i henhold til egne rutiner i tråd med NVE sine forskrifter, Forskrift om måling og avregning. Varanger KraftNett har ansvar for å kvalitetssikre måleverdiene i nettet. 

Fakturering av husholdninger
Kunder faktureres hver måned på bakgrunn av automatisk målerinnsamling eller innmeldt måleravlesning. Dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet kan det faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk. Det skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert. 

Stenging
Ved mislighold av betaling gir standardvilkårene hjemmel til å stenge strømmen. Før stengingen kan skje, skal nettkunden motta et skriftlig stengevarsel.