NEK 399

Varanger KraftNett innfører NEK 399 som i praksis vil si at alle nye installasjoner/anlegg som meldes fra 1.1.2015 skal utføres i hht NEK 399.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utarbeidet en ny norm for tilknytningspunkt, dvs grenseskille mellom forsyningsnett og lavspenningsinstallasjoner. Normen har fått betegnelsen NEK 399. I dette arbeidet har blant andre DSB, NVE, NKOM, Energi Norge, REN m.fl. deltatt. Som et av to nettselskap i Norge har også Helgeland Kraft Nett deltatt i arbeidsgruppa.

NEK 399 «Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar. Normens viktigste formål er å koordinere tekniske løsninger mellom partene: Infrastruktureierne (el- og ekom), utstyrsleverandører (for eksempel tavlebyggere og vern-leverandører), prosjekterende, installatør og byggherre.

NEK 400

I NEK 400 punkt 823.304 «Tilførsel» henvises det til at en tilførsel til en boliginstallasjon skal utføres i samsvar med kravene i NEK 399.