Anleggsbidrag beregnes etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og bestemmelser:

Forskrift nr. 302 ”Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Anleggsbidrag” fra NVE (Norges vassdrags og energidirektorat)

EBL’s ”Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, § 5 Anleggsbidrag. ” (PDF, 995KB)

Viktige punkter:

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.
Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.
Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget.
Når anlegget er ferdigstilt og de er tilkoplet vårt nett vil anleggsbidraget bli etter regnet jfr. medgåtte kostnader, eventuelle mer-mindre kostnader vil da innkrevd- utbetalt.
Anleggsbidraget vil også slik det fremkommer i forskriften bli etterregnet ved nytilknytning innenfor 10 års regelen.

Bunnfradrag
Forskriften fra NVE gir nettselskapene anledning til å kreve inn hele anleggskostnaden som anleggsbidrag. VKN har valgt en modell hvor vi finansierer en del av nettilknytningen i form av et bunnfradrag.

Bunnfradraget er fastsatt uavhengig av kundens energiuttak, og er basert på gjennomsnittlig tilknytningskostnad. Bunnfradraget er for tiden 20 000 kroner per målepunkt.